1-677-124-44227
info@your business.com
184 Main Collins Street
Follow us on instagram

LEGAL

 

DISCLAIMER

De website www.stevengeysfotograaf.be is eigendom van SG DESIGN GCV, gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Mulkstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 0844.394.601 en met BTW-nummer
BE0844.394.601
IBAN BE90 3631 0133 5132
BIC BBRUBEBB

tel. 0497/301.907
e-mail: sg-design@telenet.be.

Op het gebruik van deze website www.stevengeysfotograaf.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 


 

Gebruik van informatie

SG DESIGN GCV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SG DESIGN GCV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties van foto’s, teksten  en andere uitingen van SG DESIGN GCV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Publicaties, bewerken, verwerken, gebruik, downloaden of opslag naast deze van de browser-cache is enkel toegestaan bij een voorafgaande schriftelijke toestemming van SG DESIGN GCV.

 

Privacybeleid

SG DESIGN GCV hecht belang aan de privacy van de gebruikers van zijn site.
De verantwoordelijke voor de verwerking, SG DESIGN GCV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hieronder kan terugvinden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

 

 


 

 

PRIVACY VERKLARING

 

SG DESIGN GCV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect van uw privacy.

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door SG DESIGN GCV, gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Mulkstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 0844.394.601 en met BTW-nummer BE0844.394.601
IBAN BE90 3631 0133 5132
BIC BBRUBEBB
tel. 0497/301.907
e-mail: sg-design@telenet.be
web: https://www.stevengeysfotograaf.be

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. SG DESIGN GCV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons-gegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat uw persoonsgegevens beschermd worden.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

SG DESIGN GCV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande e-mailaccount: sg-design@telenet.be


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, deelnemers aan activiteiten en personen die vanuit een commercieel doeleinde interesse toonden.

Verwerkings-doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door SG DESIGN GCV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Administratie
• Dienstverlening aan klanten en diensten aanbieden (eigen reclame)

Bijkomend kan er via inschrijvingsformulieren voor aangeboden fotosessies, fotoreportages, speciale acties en/of workshops via de website van SG DESIGN GCV ingeschreven worden op email lijsten voor het versturen van:
• informatie over onze activiteiten
• nieuwsbrieven
• uitnodigingen en occasionele e-mails
• een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
• mail-verkeer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
• papieren en digitale magazine.

SG DESIGN GCV zal verkregen adresgegevens verwerken, verzamelen en opslaan die zij ontvangen.
Frequent hierin zijn naam/adres/telefoon/email en btw-nummer.

Deze persoongegevens verkrijgen we voornamelijk maar niet uitsluitend uit persoonlijke contacten zoals emails, telefonie,.. of via het contactformulier op de website.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om de opdracht uit te voeren, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegevenstoestemming in te trekken, uiteraard inzoverre dat het doel van het verstrekken ook kan wegvallen. (Zo zou het kunnen dat we uw boekhoudkundige gegevens moeten bewaren en dus niet kunnen wissen, maar andere gegevens zoals e-mailadres wel onmiddellijk kunnen verwijderen op vraag).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u bewaren:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
• Paswoorden en login gegevens websites
• Privécontactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
• Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, inlog gegevens websites…)

De website van SG DESIGN GCV verzamelt geen gegevens over de bezoekers, buiten de gegevens die elke webserver opslaat.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

SG DESIGN GCV zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Voor de opslag en verwerking van onze gegevens maken wij mogelijks echter wel gebruik van een derde partij zoals:
• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider en eigen NAS);
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting,..)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers,..)
• het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal te voorzien. Ook met derden-ontvangers, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens na te streven en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel binnen de Europese gemeenschap.

Gebruik van gezichtsgebaseerde gegevens (foto’s)

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/recht-op-afbeelding

Omdat we foto’s die we nemen ook zelf graag gebruiken ter promotie van onze diensten (door ze bijvoorbeeld op de portfolio pagina van onze website te plaatsen), hebben we een document dat we aan onze klanten voorleggen ter bevestiging van van het gebruik van foto’s. Wenst u dat bepaalde foto’s niet online verschijnen, dan kan je dit ons gewoonweg melden.

Wat zijn uw rechten

Wij respecteren volgende individuele rechten van iedere gebruiker en
bezoeker wiens persoonsgegevens wij verzamelen:

 • Recht op inzage/toegang: u hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en deze in te kijken. Recht op rechtzetting: u hebt het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Recht om te worden vergeten: u hebt het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 • Recht om klacht in te dienen: u hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden (voor meer informatie zie hieronder in het hoofdstuk ‘Klachten’).
 • Recht om toestemming in te trekken: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op (tijdelijke) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen: u hebt het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Indien u een bepaald recht wenst in te roepen, kan u contact met ons
opnemen via het e-mailadres sg-design@telenet.be.

 

Bewaartermijn, wissen, opvraging en correcties

De GDPR bepaalt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan “voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is“.

Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden, zullen de persoonsgegevens op gestructureerde wijze enkel blijven opgeslagen zolang het doel waarvoor ze zijn verzameld niet vervalt. Boekhoudkundig is er bijvoorbeeld een verplichting om stukken te bewaren tussen de 7 en 10 jaar. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

Zoals wettelijk voorzien, kan u een aanvraag doen tot opvragen, wissen of aanpassen van u persoonlijke gegevens.
Voor de e-nieuwsbrief vragen we u om dit via de ingesloten link te doen, voor alle andere gevallen volstaat een email naar sg-design@telenet.be of via aangetekend schrijven. Wij kunnen u op dat moment wel nog vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens SG DESIGN GCV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
Wij maken systematisch back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienst-verleners, die eveneens in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de server.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben, (wat we betwijfelen), over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel +32 (0)2 274 48 00 –  Fax +32 (0)2 274 48 35 –  email: contact@apd-gba.be.

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

SG DESIGN GCV kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regel-matig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

De laatste wijziging gebeurde op 13/05/2020.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen. E-mail: sg-design@telenet.be.